MSO OPI PAZAO LYMA

Dated SiahaThe 8th July, 2023 MSO Gen. HQ, Siaha Opi (Office) vertical extension cha sa pazao lymâpa châ ta, MSO Gen. HQ chhituhpa zydua tah tlâhrai hriapa a châ. Manô 17 tah tlâhrai he hriapa cha ta, slab he zâh dawh 10:00pm taihta patlaipa a châ.

MSO OPI PAZAO LYMA Read More »