Mara Students Organisation

MSO OPI PAZAO LYMA

Dated Siaha
The 8th July, 2023

MSO Gen. HQ, Siaha Opi (Office) vertical extension cha sa pazao lymâpa châ ta, MSO Gen. HQ chhituhpa zydua tah tlâhrai hriapa a châ. Manô 17 tah tlâhrai he hriapa cha ta, slab he zâh dawh 10:00pm taihta patlaipa a châ.

Scroll to Top